Витяг зі статуту

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, духовних, соціальних, економічних, політичних, культурних, екологічних та інших інтересів громадян України та членів Організації; сприяння встановленню миру в Україні, позитивному розвитку громадського суспільства.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. Сприяння утвердженню принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя.

2.2.2. Захист законних духовних, соціальних, економічних, політичних прав громадян України, емігрантів, осіб без громадянства, громадян інших країн, та членів Організації, їх життя, здоров’я, честі, гідності, недоторканості та безпеки як найвищої соціальної цінності, задекларованої Конституцією України, Міжнародними угодами та деклараціями.

2.2.3. Сприяння розвитку взаємодопомоги між членами Організації у разі виникнення потреб в задоволенні духовних, матеріальних та нематеріальних інтересів як членів суспільства.

2.2.4. Розробка власних та партнерських програм задля забезпечення законних прав та інтересів суспільства та членів Організації.

2.2.5. Участь у розробці та сприяння впровадженню поточних та майбутніх перспективних програм державних та інших органів, установ та організацій з питань розвитку демократичного та гуманного суспільства.

2.2.6. Пошук шляхів і запровадження механізмів зміцнення єдності українського народу, розвитку міжнародних зв’язків та забезпечення  підвищення громадянської активності всіх членів суспільства.

2.2.7. Започаткування, організація та забезпечення моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, парламентської більшості, парламентської опозиції щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку. Участь на рівні дорадчих відносин в законо- та нормотворчій діяльності центральних органів влади та органів місцевого самоврядування.

2.2.8. Започаткування, організація та забезпечення виконання програм щодо забезпечення ефективної участі представників громадськості у процесах підготовки, прийняття та реалізації органами влади управлінських рішень, а також у контролі за їх виконанням.

2.2.9. Сприяння створенню для кожного громадянина якнайширших можливостей вираження передбачених Конституцією України прав та свобод для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, духовних, культурних та інших інтересів.

2.2.10. Відпрацювання механізмів громадського впливу на діяльність органів та посадових осіб вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування, сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за їх діяльністю в інтересах суспільства.

2.2.11. Сприяння протидії та запобіганню корупції.

2.2.12. Сприяння розвитку свободи слова.

2.2.13. Сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, які спрямовані на поліпшення соціальних відносин та економічного становища у суспільстві, і взаємодія в цій галузі з закордонними країнами та міжнародними організаціями.

2.2.14. Сприяння миротворчості, взаєморозумінню та співробітництву на міжнародному, міжетнічному та суспільному рівнях.

2.2.15. Турбота про збереження моральності в суспільстві; сприяння духовній, моральній та патріотичній освіті та вихованню.

2.2.16. Сприяння утвердженню толерантності в українському суспільстві, боротьба з проявами войовничого націоналізму, ксенофобії, дискримінації за ознаками раси, релігії, національності та статі.

2.2.17. Запобігання ворожнечі між релігійними громадами, сприяння дотриманню  принципів свободи совісті та віросповідання.

2.2.18. Сприяння охороні, відновленню та розвитку історичної та культурної спадщини.

2.2.19. Здійснення добродійної діяльності.

2.2.20. Отримання та надання гуманітарної допомоги.

2.2.21. Організація та сприяння у проведенні збирання коштів, а також надання благодійної і гуманітарної допомоги громадянам, які потребують такої допомоги, постраждали внаслідок військових дій, стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, знищення майна, житла, та переселення в іншу місцевість України.

2.2.22. Організація та сприяння у проведенні збирання коштів, а також надання благодійної і гуманітарної допомоги дітям-сиротам, дитячим будинкам, будинкам-інтернатам, організаціям, установам будь-якої форми власності та організаційно-правової форми та громадянам, які потребують такої допомоги.

2.2.23. Розробка концепцій, механізмів та участь в утворенні установ та закладів освіти.

2.2.24. Надання правової допомоги особам, потерпілим у результаті військових та політичних процесів на території країни.

2.2.25. Захист прав жінок та дітей, в тому числі й потерпілих від військових конфліктів.

2.2.26. Захист прав та законних інтересів військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

2.2.27. Зниження нетерпимості у суспільстві шляхом діалогу між носіями різних політичних поглядів. Відновлення плюралізму.

2.2.28. Сприяння профілактиці правопорушень; захист прав та законних інтересів осіб, які утримуються у місцях позбавлення волі.

2.2.29. Розробка механізмів та здійснення моніторингу державних закупівель, участь у роботі тендерних комітетів (комісій) та інших колегіальних органів, створених відповідно до законодавства України, що регулює проведення державних закупівель.

2.2.30. Прийняття участі у державних замовленнях.

2.2.31. Розробка програм та механізмів щодо здійснення соціологічних досліджень з метою аналізу відношення суспільства до загальних, політичних, економічних та соціальних процесів, які відбуваються в країні.

2.2.32. Започаткування та організація роботи аналітичних центрів з метою поглибленого аналізу наслідків від прийнятих, або тих що розглядаються рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.2.33. Здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища, як важливої передумови життя і здоров’я людини; захист людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи; раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

2.2.34. Сприяння розвитку науки, культури, творчої діяльності, галузі охорони здоров’я.

2.2.35. Пропаганда здорового способу життя; сприяння розвитку інституту сім’ї, материнства та дитинства.

2.2.36. Організація залучення партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та проектах, започаткованих Організацією, в межах своїх цілей та завдань.

2.2.37. Організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, аудіо- та відеопродукції з питань, пов’язаних з цілями Організації.

2.2.38. Захист прав та законних інтересів членів Організації у державних органах; сприяння захисту прав та інтересів своїх членів в різних галузях їх діяльності.

2.2.39. Участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, форумів, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями.

2.2.40. Участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на розвиток всіх сфер суспільного життя.

2.2.41. Участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань.

2.2.42. Отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів.

2.2.43. Проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу.

2.2.44. Встановлення і розвиток міжнародних благодійних і гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у цих сферах.

  1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), зверненнями, заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. організовувати та проводити мирні зібрання;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

3.1.10. бути учасником цивільно-правових відносин, укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність, в тому числі через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.13. володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

3.1.16. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.17. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.18. вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей;

3.1.19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.20. організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, форуми, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів (в т.ч. міжнародних) з різних галузей суспільного життя;

3.1.21. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.22. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.23. мати відокремлені підрозділи;

3.1.24. мати консультативно-дорадчі органи;

3.1.25. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.26. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.27. бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

3.1.28. засновувати та приймати участь у благодійних та інших цільових фондах;

3.1.29. одержувати з будь-яких джерел та надавати благодійну і гуманітарну допомогу відповідно до мети та завдання, визначених Статутом;

3.1.30. здійснювати офіційне спостереження за виборами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.1.31. здійснювати благодійну діяльність та надавати гуманітарну допомогу;

3.1.32. здійснювати інші права, не заборонені законом.

3.2. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) можуть бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

3.3. Організація може залучати до роботи в Організацію за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є її членами.

 

Напишите нам!

 

×